Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Aplikacija Komunalni prispevek

V skladu z zakonsko določenim rokom za sprejem programa opremljanja (20.07.2007) vam v sodelovanju z urbanisti predstavljamo naše storitve za to področje, in sicer:

• PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
• ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine
• GIS računalniški PROGRAM ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

1. Pripraviti PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ v občini za gradnjo za območje občine kot podlago za odmero komunalnega prispevka v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03-popravek in 58/03-ZZK-l), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur.l. RS, št. 117/04, 74/05) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 117/04 in 75/05) ter upoštevajoč vse spremembe glede na predlog novega Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je v parlamentarni obravnavi in katerega sprejem se pričakuje v začetku leta 2007.
Program opremljanja vsebuje naslednje:
• Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture;
• Investicije v gradnjo komunalne infrastrukture;
• Podlage za odmero komunalnega prispevka.

2. Priprava ODLOKA o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine. S tem Odlokom občina sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo za območje občine in določi merila za odmero komunalnega prispevka, ki vsebuje:
• program opremljanja,
• razmerja med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta,
• faktorji dejavnosti glede na dejavnost, ki se opravlja v objektu,
• nekatera podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
• opredelitev zavezanca za plačilo komunalnega prispevka,
• eventualne olajšave oz. poračuni prispevka z že plačanimi taksami, prispevki, …

3. Priprava GIS RAČUNALNIŠKE APLIKACIJE za izračun in izpis odmerne odločbe za plačilo Komunalnega prispevka. GIS aplikacija vsebuje vse prostorske podatke in strokovne podlage za odmero komunalnega prispevka na območjih programov opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju vaše občine. V kolikor po analizi obstoječih podatkov ugotovimo manjkajoče podatke, jih po posvetu z vami izdelamo ter vnesemo v GIS bazo, ki služi za pripravo programa opremljanja. GIS aplikacija omogoča poleg vodenja in upravljanja z vsebinami, potrebnimi za izdelavo »Programa opremljanja« tudi simulacijo izračunov in odmer pri iskanju najustreznejših sprememb sprejetega »odloka« in omogoča izračune ter simulacije pri planiranju novih programov opremljanja. Po sprejetju novih programov opremljanja in na osnovi sprememb »odloka« ali novega odloka, GIS aplikacija omogoča izvedbo spremembe obstoječe aplikacije brez nakupa nove osnovne GIS opreme.


Copyright ByM Design